Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 

• Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: MP-Merkkauspalvelu Oy
Osoite: Ruosilantie18 00390 Helsinki
Puhelin: +358 05 406 2783
Sähköposti: merkkaus@merkkaus.fi
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Sami Keränen

• Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Asiakasrekisteri. Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakastietoja.

• Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakasyritysten ajantasainen hallinta ja ylläpito.
Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa ja asiakkuuden kannalta tärkeiden viestien
lähettämisessä.
Tiedot ovat MP-Merkkauspalvelu Oy:n sekä heidän tilitoimiston käytettävissä, eikä niitä luovuteta
muille osapuolille.

• Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä
tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:
• Rekisteröidyn yrityksen nimi ja Y-tunnus
• Rekisteröidyn yrityksen osoite ja kotipaikka
• Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
• Rekisteröidyn yrityksen laskutusosoite
• Rekisteröidyn yrityksen ja/tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite
• Rekisteröidyn yrityksen ja yhteyshenkilön puhelinnumero

• Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

• Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Yrityksen asiakkaiden yhteystietoja säilytetään MP-Merkkauspalvelu Oy laskutusohjelmiston
asiakasrekisterissä. Rekisteri on tallennettuna laskutusohjelmiston palveluntarjoajan järjestelmässä
sekä heidän varmuuskopioissa. Henkilötietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille
toimijoille. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas.
Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut tiedot eivät ole
säädetty salassa pidettäviksi.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan.
Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien
sähköpostiosoitteet.

Sähköpostien palvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

• Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan yrityksen taloushallintojärjestelmässä. Henkilötietoja ei
luovuteta muille toimijoille.

• Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yritys ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on
välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

• Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas.

• Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin
tahansa:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät
henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella
ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilökohdan yksi (1) mukaisesti. Yritys voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden
ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.

• Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

• Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin merkkaus@merkkaus.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
MP-Merkkauspalvelu Oy
Sami Keränen
Ruosilantie18
00390 Helsinki

• Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.5.2018.